Сторінка 1 з 1

Вимоги до оформлення матеріалів

ДоданоCOLON Пон лютого 11, 2019 5:04 pm
webmaster
Вимоги до оформлення тез доповіді:

обсяг - до 5-ти сторінок тексту формату А4;
шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
поля – по 20 мм;
абзацний відступ – 1,25 см;
перший рядок – назва тематичного напрямку;
другий рядок – прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, науковий ступінь, вчене звання автора;
наступний абзац – назва доповіді;
наступний абзац – текст тез доповіді;
посилання у тексті у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку літератури та сторінки;
використані джерела слід навести у кінці тез під заголовком «Список використаних джерел».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЗБІРНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Теоретичні засади договірного регулювання

Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна

к.ю.н., викладач кафедри цивільного права, навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Обмеження договірної свободи в цивільному праві
Текст ................................. [1, с.55; 2, с.91]
Список використаних джерел
1….
2….