» XVI International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems

International Conference on the Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems
ICPTTFN
ISSN 2519-8297
About
International Conference on Physics and Technology of 
	  Thin Films and Nanosystems
Organizing Committee
Bureau

Acad. Volodymyr LITOVCHENKO (Kyiv, Ukraine), Prof. Volodymyr PROKOPIV (Ivano-Frankivsk, Ukraine), Prof. Andriy ZAGORODNYUK (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Scientific Secretary
Dr. Lyubov MEZHYLOVSKA (Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Organizing Committee
R. Ahiska (Turkey), L. Anatychyk (Ukraine), O. Belyaev (Ukraine), I. Blonskiy (Ukraine), P. Chuyko (Ukraine), A. Druzhynin (Ukraine), I. Fodchuk (Ukraine), M. Galushchak (Ukraine), I. Gasyuk (Ukraine), P. Gorbyk (Ukraine), Z. Gotra (Ukraine), B. Grynyov (Ukraine), M. Kartel (Ukraine), V. Kidalov (Ukraine), M. Kharchenko (Ukraine), M. Klyui (Ukraine-China), D. Korbutyak (Ukraine), O. Kovalenko (Ukraine), Yu. Kunitskiy (Ukraine), B. Kyyak (Ukraine), I. Lepikh (Ukraine), L. Matveeva (Ukraine), Yu. Melnychuk (Ukraine), O. Mykolaychuk (Ukraine), M. Nahodkin (Ukraine), B. Ostafiychuk (Ukraine), V. Panasjuk (Ukraine), R. Peleshchak (Ukraine), I. Prokopenko (Ukraine), O. Ptashchenko (Ukraine), O. Rogachova (Ukraine), V. Rubish (Ukraine), F. Sizov (Ukraine), L. Skatkov (Israel), I. Stasjuk (Ukraine), Z. Stasyuk (Ukraine), M. Striha (Ukraine), O. Stronsjkyy (Ukraine), I. Studenyak (Ukraine), M. Tkach (Ukraine), V. Tomashyk (Ukraine), P. Tomchuk (Ukraine), O. Vlasenko (Ukraine), V. Wojcik (Poland), I. Zaulychnyy (Ukraine), V. Zinchenko (Ukraine), Z. Zyman (Ukraine)


Local Organizing Committee (Ivano-Frankivsk)
V. Prokopiv (Head of Local Organizing Committee), L.Nykyruy (Vice Head), V. Boryk, V. Boychuk, I. Budzulyak, B. Dzundza, R. Dzumedzey, T. Golovatyy, I. Horichok, H. Hurgula, I. Ivanyshyn, J. Javorskij, Y. Klanichka, O. Kostyk, V. Kotsyubynski, I. Lishchynskyy, M. Lopyanko, A. Lysak, O. Matkivskiy, I. Myronyuk, T. Parashchuk, V. Potyak, M. Pylyponyuk, Y. Saliy, T. Semko, L. Turovska, B. Volochanska, O. Voznyak, I. Yaremiy, R. Zapykhlyak
Back to home page of ICPTTFN